Στεγανωτικά - Υγρομόνωση
Μονωτικά
Συγκολλητικά πλακιδίων
Ετοιμοι Σοβαδες / Υλικά δόμησης
Μονωτικές ταινίες
Αποστατικά
Μεμβράνες Σκεπών

Ηλεκτρονικά όργανα χημείου

Όργανα μέτρησης επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων

Διαθέτουμς πλήρη σειρά οργάνων για μετρήσεις ποιότητας κατεργασίας μετάλλων όπως:

Παχύμετρα
PΗ-μέτρα
Αγωγιγόμετρα
Συσκευή για τεστ πρόσκρουσης
Συσκευη για τεστ κοίλανσης
Συσκευή για τεστ πρόσφυσης
Newsletter


9ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών
Τ.Κ. 54014, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50895
Τηλ. : 2310795362, Φαξ: 2310795363
E-mail : [email protected]
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης